Administratief Reglement

1.1 ALGEMENE ORGANISATORISCHE REGLEMENTEN
1.1.1. Deelnamerecht
Om te mogen deelnemen aan de competitie- en bekerwedstrijden georganiseerd door vzw BTLB Oost-Vlaanderen moeten de clubs zich tijdig inschrijven bij de vzw BTLB Oost-Vlaanderen,   de nodige formulieren invullen en voldoen aan de financiële voorwaarden.
1.1.2. Toegelaten speeltafels
De speeltafels die toegelaten zijn, zijn die van het type JUPITER, BLACK DIAMOND, ROYAL STAR en ABC KICKER en KICKER SHOOTER. Als het bestuur beslist dat er moet gespeeld worden op een andere speeltafel, dan wordt de oude speeltafel nog drie jaar toegelaten, vanaf de datum van de beslissing.
1.1.3. Aansluiten
Men mag zich slechts aansluiten bij één enkele club gedurende het lopende seizoen. Inbreuk op deze regel resulteert in een schorsing voor MINIMUM het lopende seizoen. Een speler welke zich aansluit bij een club mag één wedstrijd meespelen zonder lidkaart. Deze speler dient wel zijn aansluiting door te sturen via de website www.btlb.be en dit vóór donderdag 20.00 u. Zoniet is deze speler niet speelgerechtigd. De aansluiting van een speler bij een club is slechts verzekerd door de handtekening op het aansluitingsformulier of het betwisten van één wedstrijd. Een speler die reeds aangesloten is bij een club kan eventueel nog transfereren. Hij mag dan nog geen enkele wedstrijd gespeeld hebben in dit seizoen én de kapitein én het bestuur moeten akkoord gaan met de overgang.
1.1.4. Toelating
Om te mogen deelnemen aan de competitie en de beker, moet men de toelating krijgen van het sportief comité van onze federatie.
1.1.5. Aansluiten nieuwe spelers
Een club die een speler wenst aan te sluiten tijdens de laatste vijf wedstrijden van de officiële kalender van het seizoen (eindrondes worden hierin niet meegeteld) dient eerst de toelating te krijgen van het sportief comité. Bij inbreuk op deze regel worden in eerste instantie de gewonnen punten van die speler afgetrokken van het wedstrijdresultaat . Bijkomende sancties kunnen nog opgelegd worden.
1.1.6. Weigering van aansluiting
Het comité behoudt het recht een aansluiting van een speler en/of club te weigeren.
1.1.7. Deelname Beker en Schaal
Gelijklopend met de competitie per reeks is er ook nog de beker van Regio Oost-Vlaanderen die toegang geeft tot de beker van België. Daarnaast bestaat er nog een troostingbeker (de schaal).
De deelname is verplicht voor zowel beker als schaal en het provinciaal comité behoudt het recht de dag te bepalen voor het spelen van deze beker- en schaalmatchen.
1.1.8. Te ontvangen documenten
Elke club krijgt tenminste een lijst van de matchen en de adressen van zijn tegenstanders.
1.1.9. Algemene Forfait
In geval van algemeen forfait in de loop van het seizoen blijven de verworven punten behouden en de overige wedstrijden die nog te spelen blijven, worden ingeschreven als” forfaitcijfers” zonder te spelen. Boete ff wordt aangerekend voor de eerste 3 ff wedstrijden in de competitie en de 1ste FF wedstrijd in de beker.
1.1.10. Wedstrijdformulieren
Alleen de officiële wedstrijdformulieren mogen worden gebruikt. Deze bladen moeten volledig worden ingevuld en men moet er voor zorgen dat alles goed leesbaar is. Deze dienen daarna elektronisch ingevuld te worden via onze site www.btlb.be, volgens de procedure. De kapiteins van de winnende ploegen dienen dit in te vullen en door te sturen, bij gelijkspel dient dit door de thuisploeg te gebeuren. De kapiteins van de verliezende ploegen dienen dit daarna te bevestigen. De ingevulde papieren versie dient steeds het ganse seizoen bewaard te worden voor eventuele discussies.
1.1.11. Aantal clubs per lokaal
Het aantal clubs per lokaal hangt af van het aantal speeltafels die er ter beschikking worden gesteld. Er wordt gesteld dat er twee clubs per lokaal mogen aantreden per speeltafel.
1.1.12. Standaardnormen voor de toegelaten speeltafels
De normen die actueel geldig zijn voor de toegelaten speeltafels, zijn de volgende:
popjes moeten van hout zijn en mogen niet gebroken zijn
de hoeken van het speelblad mogen niet los komen
de balletjes dienen rond te zijn en mogen geen gaten bevatten
de balletjes dienen een diameter te hebben van> 32,5 mm en < 34 mm
de balletjes dienen een gewicht te hebben van> 15 gram en < 20 gram
het speelblad mag niet gebarsten zijn
de verlichting moet voldoende zijn, TL lampen zijn verplicht ( lengte lamp minimum 85 cm ). de kleur van de balletjes dient verschillend te zijn van de kleur van het (mogelijks bewerkt) speelblad
er moet voldoende ruimte rond de speeltafel zijn teneinde de spelers niet te belemmeren
Alle aangebrachte handvaten moeten van hetzelfde type (vorm en dikte) zijn
baren moeten recht zijn en alle veren (en rubbers) op de baren moeten aanwezig zijn en mogen niet versleten zijn.
Of het speelblad glad of niet glad wordt bevonden hangt af van de goedkeuring van de thuisploeg.
De bezoekende ploeg mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de speeltafel (vb. schuurpapier of branden van de pootjes van popjes enz …. geen enkele wijziging!)
De producten ter voorkoming van het glijden van de balletjes zijn toegelaten voor zover deze de normale loop van het balletje niet beïnvloeden. Alleen de thuisploeg mag dit product gebruiken.
Als één van de speelkanten niet in orde is, moet de thuisploeg de gebreken oplossen. Bij gebreke hieraan mag de bezoekende ploeg altijd vanaf de goede (betere) kant spelen. Let wel dat hier moet rekening gehouden worden met de reglementering i.v.m. het opgaan en het draaien van kant. Deze reglementering loopt verder alsof er geen aanpassing van kant is.
1.1.13. Doorbellen wedstrijdresultaat
De winnende ploeg is verplicht het resultaat van de match onmiddellijk telefonisch door te geven ten laatste tegen 2.00u ’s morgens, op het nummer vermeld in het kalenderboekje. Bij een gelijkspel dient de thuisploeg dit te doen.
1.1.14. Ploegsamenstelling
Beide ploegen zijn gevormd uit 6 spelers gekoppeld twee per twee reeds alvorens de wedstrijd begint. Alle spelers ook de 4 reservespelers moeten aangebracht worden op het arbitrageblad en dit alvorens de match begint (Bij inbreuk op deze regel kunnen de spelers geweigerd worden hun voorziene set te spelen). De reserve spelers zijn niet verplicht aanwezig te zijn bij de aanvang van de wedstrijd, maar zij moeten wel op het wedstrijdblad zijn ingeschreven alvorens de wedstrijd begint. De thuisploeg vult als eerste zijn ploeg in op het blad en daarna is de beurt aan de bezoekersploeg om het blad in te vullen. Deze verantwoordelijkheid wordt toevertrouwd aan de beide kapiteins.
1.1.15. Aanwezigheid ploegleden
Een ploeg moet met minstens 4 spelers aanwezig zijn bij het begin van de match, en deze spelers moeten verplicht koppels vormen. Op het moment dat het de beurt is aan het derde koppel, en dit koppel nog niet aanwezig is , dan verliest het afwezige koppel met 11/0 cijfers. Een vijfde speler mag niet meer alleen spelen in alle reeksen of bij interprovinciale ontmoetingen. Men mag een reservespeler inbrengen op voorwaarde dat deze vermeld was op het wedstrijdblad voor de aanvang van de wedstrijd. Het is toegelaten 4 vervangingen te doen. Deze vervangingen mogen slechts gebeuren nadat een doelpunt is aangetekend door één van beide clubs indien het gaat over één van de eerste drie sets.
1.1.16. Aanvangstijd wedstrijd
De wedstrijden moeten ten laatste beginnen om 21.30 uur voor de provinciale afdelingen. De speeltafel moet ter beschikking staan van de bezoekende ploeg indien deze zich aanbiedt een halfuur voor het begin van de ontmoeting (zijnde 21u). Indien één van de ploegen niet aanwezig is om 22u, wordt de ontmoeting genoteerd als forfait.
1.1.17. Identiteit spelers
Elke speler is verplicht zijn identiteit te bewijzen voor de wedstrijd begint op vraag van een officieel scheidsrechter of de kapitein van de tegenstander. De bewijsstukken zijn:
Kaart van vzw BTLB Oost-Vlaanderen
Identiteitskaart
Rijbewijs
Officieel bewijs in vergelijk met ander bewijsstuk zoals identiteitskaart of rijbewijs
In het geval een speler zijn identiteit niet kan bewijzen, mag hij de wedstrijd niet aanvatten.
1.1.18. Scheidsrechters en arbitrage
Als er geen officiële scheidsrechter is aangeduid door het provinciaal comité, dan wordt deze taak overgenomen door de kapitein van de bezoekende ploeg. Deze persoon heeft dan het laatste woord. Indien men niet tot een akkoord komt dan neemt de kapitein van de bezoekende ploeg een beslissing en laat de match verder spelen. Indien men toch niet tot een akkoord komt, dient men onmiddellijk zijn reeksverantwoordelijke te verwittigen.
1.1.19. Stilleggen of uitstellen wedstrijd
Een wedstrijd kan stilgelegd of uitgesteld worden door een officiële scheidsrechter, een bestuurslid of een reeksverantwoordelijke. Deze bevoegdheid is niet geldig voor een kapitein- scheidsrechter.
De volgende punten voor zo’n een situatie kunnen zijn:
het terrein is in te slechte staat
uitzonderlijke onvoldoende verlichting
het materiaal is niet conform met de voorschriften
muziek is keihard en er is enorm veel lawaai
onvoldoende verwarming
onvoldoende plaats rond de tafel
te veel discussie of rumoer
Indien tijdens een match de omstandigheden werkelijk uit de hand lopen en er niets aan te verhelpen valt, kan de reeksverantwoordelijke beslissen om de wedstrijd verder af te werken in een ander lokaal (= dichtstbijzijnde) waar de omstandigheden conform zijn met voorschriften van vzw BTLB Oost-Vlaanderen
1.1.20. Administratieve boetes en sancties
Elke inbreuk op het reglement wordt als volgt bestraft:
Resultaat telefonisch niet doorgegeven = € 10,- boete
Wedstrijdblad niet correct verstuurd = € 5,- boete
Blad niet doorgestuurd = € 10,- boete
Niet afhalen trofee op prijsuitreiking = € 10
Afwezig op provinciale kampioenschappen = = € 10,- boete / speler
Indien de uitslag niet doorgebeld wordt onmiddellijk na de wedstrijd wordt de 0-0 score toegepast en krijgen geen van beide ploegen punten. Deze uitslag wordt enkel aangepast na ontvangst van het wedstrijdblad.
1.1.21. Aanduiding van kapitein en onderkapitein
De twee kapiteins moeten het arbitrageblad allebei aftekenen na de wedstrijd. De namen van de kapiteins en vice-kapiteins moeten onderlijnd worden op het blad. De naam van de kapitein wordt tweemaal onderlijnd en de naam van de vice-kapitein wordt eenmaal onderlijnd. De kapitein en vice-kapitein van een ploeg mogen tesamen geen koppel vormen, want de vice-kapitein moet de taak van scheidsrechter kunnen overnemen als de kapitein speelt en betrokken is bij een eventuele betwisting. Als een club deze regels niet respecteert dan verliest deze ploeg het recht van de arbitrage. Ook een reservespeler mag de rol van kapitein of vice-kapitein spelen.
1.1.22 . Verantwoord speelgedrag
Elke onverantwoordelijke handeling of uitspraak tegen de scheidsrechter, lid van het comité of tegenstander voor, tijdens of na de wedstrijd is verboden en wordt bestraft.
1.2 KLACHTEN
1.2.1. Voorwaarden
Opdat een klacht kan worden behandeld is het volgende nodig:
a) deze klacht moet schriftelijk worden overgemaakt ten laatste voor de volgende speeldag aan de voorzitter van het sportief comité (guido.willems@btlb.be)
b) een klacht die niets te maken heeft met een wedstrijd, moet ook schriftelijk worden gedaan en verstuurd worden naar guido.willems@btlb.be
c) elke niet gegronde of plagerig geoordeelde klacht kan het voorwerp uitmaken van sancties
1.2.2. Melding en bespreking
De verantwoordelijke instantie of de persoon die de brief met de klacht ontvangt, moet de tegenpartij op de hoogte brengen en een datum vastleggen om de klacht te behandelen. De betrokkenen mogen zich komen verdedigen of mogen een schriftelijke volmacht verlenen aan een derde de welke ook lid dient te zijn van vzw BTLB Oost-Vlaanderen, niettegenstaande het provinciaal sportief comité zich het recht voorbehoudt de aanwezigheid te eisen van de betrokkene om een juiste beslissing te kunnen nemen.
1.2.3. Onderzoeksverloop
Het bevoegd comité zal het probleem onderzoeken, na beide partijen en eventuele getuigen te hebben gehoord, die bij het voorval betrokken waren. Indien één van beide partijen die in vraag werden gesteld bij het voorval, niet kunnen aanwezig zijn omwille van een geldige reden, kan de klacht eventueel worden behandeld op een latere datum. Als diezelfde partij nogmaals niet komt opdagen, zelfs met een geldige reden, dan kan een beslissing worden genomen.Indien één van de beide partijen niet aanwezig is zonder geldige reden kan het sportief comité altijd een beslissing nemen op basis van de gegevens die ze op dat ogenblik ter hunner beschikking hebben.
1.2.4. Beslissing
Elke beslissing genomen door het comité hoeft niet ter plaatse worden medegedeeld, en zal schriftelijk worden bevestigd door het officieel comité of gepubliceerd op de officiële website.
1.2.5. Beroepsprocedure
Elke aangesloten club, speler, lid van het comité van de club of zijn voorzitter hebben het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing. Maar de volgende punten moeten worden in acht genomen:
a) het beroep moet schriftelijk worden gedaan en dit binnen de 3 dagen nadat de schriftelijk uitspraak is verschenen, dus 72 uren na het verschijnen van de beslissing.
b )de procedure voor het in beroep gaan is de volgende: Beslissing van het sportief comité = in beroep bij het nationaal uitvoerend comité. Door het nationaal bestuur kan in geval van beroep een waarborg van 125 euro gevraagd  worden.
1.2.6.Dringende beslissingen
Wanneer omwille van omstandigheden dat de tijd echt dringt en er geen tijd meer is om uitspraak uit te stellen: vb.: de bekermatch is te kort bij (morgen!) dan vragen de omstandigheden dat de beslissing onmiddellijk wordt genomen. In dat geval gaat het sportief comité onmiddellijk een beslissing nemen die definitief is.
1.3 ARBITRAGE
1.3.1. Arbitragerecht
Als het bevoegd comité geen officieel scheidsrechter heeft aangeduid dan worden de wedstrijden geleid door de kapiteins van beide ploegen. Indien één van beide kapiteins niet vrij is door het feit dat hij zijn beurt speelt, dan wordt hij vervangen door zijn vice-kapitein. In geval van onenigheid neemt de bezoekende kapitein de beslissing. (Ofwel de vice-kapitein van de bezoekende club indien de kapitein niet vrij is tijdens zijn beurt).
De lokale club moet er alles aan doen om de wedstrijd te laten verder zetten, maar men mag wel onder de rubriek “Opmerkingen” een “Onder voorbehoud” aanbrengen met een korte uitleg (kort en bondig). Men meldt voor welke beurt men “Voorbehoud” aantekent vb. 7de set
1.3.2. Sancties
Indien een wedstrijdblad vervalst wordt verliezen beide clubs de wedstrijd met forfait en worden de beide kapiteins dewelke het wedstrijdblad ondertekenden geschorst voor een periode van minstens 6 weken.
1.4 VERANDERING VAN LOKAAL
1.4.1. Procedure
Een club die verandert van lokaal dient onmiddellijk de reeksverantwoordelijke te verwittigen. Deze club moet de 4 eerste thuiswedstrijden na de adreswijziging persoonlijk de bezoekende tegenstander tijdig informeren betreffende de adreswijziging.
1.4.2. Toelating
Alleen het bevoegd comité mag een verandering van lokaal in overweging nemen. Elk geval zal afzonderlijk behandeld worden.
Om een speciale toelating voor verandering van lokaal te krijgen in de loop van het seizoen, dient de club een algemene vergadering te organiseren waarop minstens 2/3 van alle reeds aangesloten leden stemmen voor deze lokaalverandering. Het verslag van deze vergadering dient, ondertekend door alle leden dewelke voor lokaal verandering stemden, verstuurd te worden aan de voorzitter van het sportief comité.
1.4.3. Noodsituatie
In het geval dat het lokaal van een club tijdelijk niet beschikbaar is, moet de betrokken ploeg zijn wedstrijden afwerken ofwel op verplaatsing ofwel in een ander lokaal dat het dichtste bij is gelegen. De omstandigheden van het lokaal en de tafel moeten voldoen aan de voorgeschreven normen van vzw BTLB Oost-Vlaanderen.
1.5 UITSTEL VAN DE WEDSTRIJD
1.5.1. Procedure
Principieel mag een officiële wedstrijd niet uitgesteld worden. Alleen door de beslissing van de reeksverantwoordelijke kan een wedstrijd worden uitgesteld.
Als het uitstel wordt goedgekeurd, moet dit gebeuren met akkoord van de drie partijen, nl.:de reeksverantwoordelijke, de bezoekers, en de thuisploeg. De reeksverantwoordelijke moet van beide ploegen een akkoord ontvangen. Er dient onmiddellijk een datum vastgelegd waarop de wedstrijd zal gespeeld worden, zo niet kan dit uitstel niet aanvaard worden en dient de wedstrijd op de voorziene datum gespeeld te worden. Opgelet : de laatste 3 competitiewedstrijden kunnen niet uitgesteld worden. Een bekerwedstrijd dient altijd minstens 1 week voor de wedstrijden van de volgende ronde gespeeld te worden.
1.5.2. Toelating
In geval van akkoord en goedkeuring van het uitstel, moet deze ontmoeting afgewerkt worden op de afgesproken datum. Anderzijds mag het comité een andere beslissing nemen indien de betrokken clubs niet in aanmerking komen voor de titelstrijd, of voor een andere ernstige reden. Het comité moet geen verantwoording afleggen voor de genomen beslissing.
1.5.3. Sanctie
Indien beide clubs weigeren de uitgestelde wedstrijd af te werken op de datum aangeduid door het comité, zal het sportief comité een beslissing nemen.
1.6 PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
1.6.1. Organisatie
Elk seizoen zal onze federatie kampioenschappen organiseren zowel ENKELSPEL ALS DUBBELSPEL voor elke afdeling. Dit kampioenschap levert een provinciale kampioen
1.6.2. Voorwaarden tot deelname
Elke club moet vertegenwoordigd worden door drie spelers voor het enkelspel ( uitgezonderd open reeks ) en door vier spelers per club voor het dubbelspel ( uitgezonderd open reeks ). In geval van afwezigheid, wordt een geldboete opgelegd van € 10,- per afwezige speler. (Vb.: geen koppel aanwezig voor het dubbelspel betekent een geldboete van 4 x €1 0,-= € 40,-).
Tijdens de kampioenschappen per afdeling mogen de spelers slechts deelnemen in de reeks van eigen ranking .Voor de provinciale kampioenschappen mag een speler een koppel vormen met een speler van een andere ranking. . Ze moeten dan in de reeks van de hoogste ranking spelen en mogen ook niet meer deelnemen in andere reeksen. Voor de “OPEN ­kampioenschappen” worden de verschillende afdelingen van dezelfde Regio gemengd
Om te kunnen deelnemen aan de provinciale kampioenschappen dient een speler aangesloten te zijn bij een club van vzw BTLB Oost-Vlaanderen voor 31 december van het lopende seizoen.
Om deel te nemen aan de reeksen veteranen, moet men reeds 45 jaar zijn voor de start ( voor 1 september ) van het seizoen waarin deze kampioenschappen vallen.
 

1.7 LIDGELDEN EN WAARBORGEN
1.7.1. Samenstelling
Het bedrag van het lidgeld en de waarborg wordt jaarlijks bepaald door de beheerraad doch mag het bedrag bepaald in de statuten niet overschrijden en dient betaald te worden uiterlijk voor de eerste competitiewedstrijd, op straf van uitsluiting. Indien het lidgeld niet tijdig betaald is, dan verliest de club automatisch hun wedstrijden met 18/0. Er wordt geen forfaitboete aangerekend wanneer de wedstrijd gespeeld werd